Disclaimer & Privacy Statement

Met dit privacy statement informeren we u graag over welke gegevens we verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze website en hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Disclaimer

Plant Paradise is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen ons best om deze website actueel te houden. Plant Paradise is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van (het gebruik van) onjuiste of onvolledige informatie op de website. Komt u iets tegen dat niet correct of verouderd is dan horen wij dit graag. u kunt dan contact opnemen door een mail te sturen naar info@plantparadise.nl

Alle informatie die via deze website toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor beeldmerken, -logo’s en -fotomateriaal. Het verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder onze schriftelijke toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Persoonsgegevens die we verwerken

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de opdrachten die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt, zoals het contact opnemen om onze diensten goed uit te voeren en het informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten.

Het bewaren van uw persoonsgegevens

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens bewaard worden.

Welke gegevens worden er verzameld

Via Google Analytics worden algemene gegevens van bezoekers van deze website verzameld. Dit doen we om deze website te verbeteren.

Wanneer u telefonisch of via mail een reservering bij ons boekt, worden er een aantal persoonsgegevens genoteerd. Namelijk: Voor- en achternaam, telefoonnummer en eventueel adresgegevens en uw e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via analytics@plantparadise.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

Plant Paradise verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren;
– Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
– Plant Paradise verwerkt ook persoonsgegevens als ze hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor haar belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Plant Paradise neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Plant Paradise) tussen zit. Plant Paradise gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Plesk (hosting), WordPress (website) en Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden

Plant Paradise verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Plant Paradise blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hyperlinks naar andere websites

Voor uw gemak zijn er ter info hyperlinks van derden te vinden op onze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens op de betreffende websites. Raadpleeg het privacybeleid van deze websites hoe er met uw gegevens wordt omgegaan door betreffende partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Plant Paradise gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het recht om inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor wijzigingen of verwijdering kun u een e-mail sturen naar analytics@plantparadise.nl met als onderwerp: ‘Aanpassen of verwijderen van mijn gegevens’. Vermeld in uw bericht welke gegevens u wilt laten wijzigen of verwijderen. Lees hieronder meer.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Plant Paradise en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar analytics@plantparadise.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Plant Paradise wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Plant Paradise neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via analytics@plantparadise.nl

Wijziging privacy statement

Plant Paradise behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Contactgegevens:

https://www.plantparadise.nl
Veemarktkade 8A
5222AE – ‘s-Hertogenbosch

PlantLab Amsterdam B.V. KVK: 73990825
Gegevensbescherming van Plant Paradise en is te bereiken via analytics@plantparadise.nl

Contactgegevens

Voor algemene vragen over dit privacy statement of over onze diensten kun je contact opnemen via analytics@plantparadise.nl

Terug naar de website